Home

Bestäm ekvationen för den linje som går genom punkterna (2, 5) och (4, 7).

Bestäm ekvationen för den räta linje som går genom punkterna (2, 5) och (-1, 11) Hej! Håller på med Räta linjens ekvationer, är nästan klar med mina uppgifter, fattar dock inte denna frågan alls. Bestäm ekvationen för den räta linje som går genom punkterna (2, 5) och (-1, 11) Jag har kommit fram till att K=-2 . X=(2,-1) Y=(5,11 a) Bestäm ekvationen för den linje som går genom punkterna (-2, 5) och (4, -7). Svar: y = -2x + 1b

Bestäm ekvationen för den räta linje som går genom punkterna (2, 5) och (−1, 11). Hej. behöver hjälp till uppgiften tack. Bestäm ekvationen för den räta linje som går genom punkterna (2, 5) och (−1, 11) Bestäm ekvationen för en rät linje genom två punkter. 2.) Bestäm ekvationen för den räta linje som går genom punkterna (2, 5) och (-1, 11). Har jag förstått detta rätt? x = 2 och 5 . y = -1 och 11. Om jag då ritar upp grafen i mitt block så får jag: k = 4y för varje x m = -9. Så ekvationen blir då: y = kx + m. y = 4x + -

Bestäm ekvationen för den räta linje som går genom

Video: Räta linjens ekvation (Matematik/Matte 3/Polynom och

Bestäm en ekvation för var och en av linjerna \(a\) och \(b\). Linjerna går genom vissa heltalskoordinater, använd dessa för att bestämma de räta linjernas ekvation. Bestäm även ekvationen för en linje \(c\), som är parallell med linje \(a\) och som går genom punkten \((0,3)\) Hejsan, vi kan anta att spegelbilden befinner sig i punkten S(a, b) och vi kallar punkten (2, 2) för P. Då gäller att linjen PS är vinkelrät mot y = -0,5x + 2 och skärningspunkten mellan linjerna befinner sig i mittpunkten. (rita gärna ut en figur). Eftersom linjerna är vinkelräta gäller att $ -0,5 \cdot k_2 = -1 \Leftrightarrow $ $ k.

För att få bort nämnarna så kan vi multiplicera alla tal med 15. 15 är det minsta talet som både kan delas med 3 och 5 går genom punkten(2;7). Bestäm ekvationen få ut mer X eller Y på grund av tre mätningar som jag har tagit ut medelvärdet på att fått en punkt för X och en punkt för Y. Har inte linjen och det är den. En rät linje går genom punkterna (2, 3) och (-2,-1). Tre elever har försökt bestämma linjens ekvation. Bestäm den räta linjens ekvation. c) Skriv ekvationen för en ny rät linje som är parallell med den första. Torsdag: 1 Insättningsmetoden går ut på att ta en valfri ekvation ur ekvationssystemet som vi använder oss av att för att lösa ut antingen x eller y. Den ekvation som är enklast att använda är den undre ekvationen, Kontrollera alltid din lösning genom insättning av x och y i ekvationerna. 3x - y = 5. 3*1 - (-2).

Bestäm ekvationen för en rät linje genom två punkter

Hej, om du exempelvis har funktionen $ f(x) = x^2 $ och vill rita ut tangenten i x=1 så vet du att tangenten kommer att gå genom punkten (1, 1), dvs då x=1 och y=1^2=1. Lutningen för tangenten får du genom $ f´(x)=2x $ $ f´(1)=2 \cdot 1 = 2 $ Sedan behöver du ta fram m-värdet för linjen och rita ut den så att den just går genom. Enpunktsform. Formen y - y 1 = k(x - x 1). där (x 1,y 1) är en punkt på linjen och k är riktningskoefficient, kallas enpunktsformen för räta linjens ekvation.Tvåpunktsformen. för räta linjens ekvation är , där (x 1,y 1) och (x 2,y 2) är två olika punkter på linjen.Exempel: Bestäm ekvationen för den räta linje som går genom punkterna (0, 3) och (4, 9) Att linjen skär x-axeln i x=7 innebär att linjen går genom punkten (7,0). Tillsammans med vetskapen att linjen även går genom punkten (-3,5) kan man bestämma linjens ekvation. När man har den kan man sätta in y-värdet 2 och lösa ut det motsvarande x-värdet. Det x-värdet är a:et man är ute efter a) Bestäm ekvationen för den räta linje som går genom punkterna \displaystyle \,(2,3)\, och \displaystyle \,(3,0)\,: b) Bestäm ekvationen för den räta linje som har riktningskoefficient \displaystyle \,-3\, och går genom punkten \displaystyle \,(1,-2)\,: c) Bestäm ekvationen för den räta linje som går genom punkten \displaystyle \,(-1,2)\, och är parallell med linjen \displaystyle. Parameterformen för en linje i skrivs med en punkt och en vektor där vektorn betecknar linjens riktning. Ta fram linjen som går mellan punkterna A = (1, 1, 2) A=(1,1,2) A = För att fortsätta skriver vi om ekvationen genom att flytta över en av de fria variablerna.

Vi vet att linjen går genom punkterna (1,3) och (2,8). Bestäm ekvationen för denna linje. Detta innebär att vi ska räkna ut vad k och m har för värden. Jag har hittat två olika sätt man kan lösa problemet på. Metod 1 Punkterna (1,3) och (2,8) ger två ekvationer vardera om man stoppar in dem i y=kx+m * Bestäm ekvationen för den räta linje som du kan dra mellan extrempunkterna. * Bestäm nu ekvationen för den räta linje som du kan dra mellan extrempunkterna i det allmänna fallet - dvs för godtyckliga värden på a och b. Jämför resultatet med ditt svar i punkten ovan. punkt 1 och 2 har jag fixat och det är punkt 3 jag inte kan.

Räta linjens ekvation - (Matte 2) - Eddle

 1. Du ska bestämma k-värdet för den räta linjen genom punkterna (4, -1) och (0, 5), vilket du har gjort. Du vet även att vid vinkelräta linjer, använd det för att få det andra k-värdet för den räta linje som går genom (5, 4). Därefter använder du antingen enpunktsformeln eller räta linjens ekvation för att få m-värdet
 2. För varje tal som stoppas in så finns ett bestämt ut-värde, och ritar man ut alla dessa par av in- och ut-värden (x- och y-värden) i ett koordinatsystem så bildas en linje. Om vi då har två sådana linjer som skär varandra så betyder det att det finns en punkt som båda dessa linjer går igenom
 3. Bestäm ekvationen för den räta linjen som har lutningen k=3 och som går genom punkten a) (0, 1) b) (1/3, -1/4) Sid2 . 2. Vilken riktningskoefficient har den räta linjen som går genom punkterna (2,3) och (1,5). Sid3 . 3. Vilka av följande punkter ligger på den räta linjen y=5-2x
 4. Exempel 2: Låt e = (e1 e2) vara en ON-bas till planet och O vara valt. Bestäm linjen L som går genom de punkter P och Q som i denna bas har koordinater (2 ;3 ) respektive (4 ;7 ) på parameter-, riktningskoe cients- och normalform. omasT Sjödin Linjär Algebra, Föreläsning 4

Video: Räta linjens ekvation (Matematik/Matte 3) - Pluggakute

Linjära funktioner (Matte 2, Linjära funktioner och

Exempel 2: En rät linje går genom punkten (-2, 5) och är parallell med linjen y = 6x + 3.Sök linjens ekvation. Metod 1: Lösning med k-formen: Den sökta linjens k-värde är samma som den parallella linjens det vill säga k = 6. Sätt in i k-formen: y = kx + m. 5 = 6 × (-2) + m . 5 = -12 + m . 5 + 12 = 4 Skriv upp en ekvation för den räta linjen som har k = 2 och m = 5och förklara vad värdet på k och m betyder grafiskt. 5 En linje går genom punkten (5, 7). Bestäm en annan punkt på linjen om lutningen är -3 6 Bestäm k-värdet för en linje som går genom punkterna (3, -4) och (-1, 8). 7 Bestäm ekvationen för en linje som går genom.

Räta linjens ekvation (Matte 3, Övningsexempel) - Matteboke

För de frågor som har en a och b-komponent krävs att man löser båda frågorna för att Bestäm ekvationen för den linje som går genom punkten (0;-2) och är parallel med linjen 5. Ange den räta linje som går genom punkterna (1, 2) och (4, 6) Bestäm ekvationen för den räta linje som går genom punkterna (2, 5) och (−1, 11). Matematiska och naturvetenskapliga uppgifte Bestäm ekvationen för den räta linjen. (0/0/2) NpMa2a vt 2014 : 1 : Delprov D : Bestäm ekvationen för den räta linje som går genom punkterna (2, 5) och (42, 125). (2/0/0) 21. Lös ekvationen : x: 3 ende av varandra och det är den förmåga som bedöms som denhuvudsakliga som markeras 2. x^2-y^2/3x^2+3xy 3.Bestäm ekvationen för den räta linje som går genom punkterna (6, 7) och (2, -5). Jenny. Svar: 1. Kvadratkompletterar vi, får vi (x − 5/2) 2 = 25/4 − b/2. Villkoret för att ekvationen skall ha en dubbelrot är att högerledet är noll. Det betyder att b = 25/2 a) Bestäm ekvationen för den räta linjen som går genom punkterna (−2, 7) och (1, 1). b) Undersök om punkterna (−1, 5) respektive (50, −103) ligger på linjen. c) Bestäm linjens skärningspunkter med koordinataxlarna. d) Bestäm en ekvation till normalen till linjen i punkten (1, 1)

4 Exempel: Bestäm ekvationen för den räta linje som går genom punkten P =(1.4) och som som är parallell med vektorn (3,2) 0. Lek. 3 - Linjens ekvation går genom punkten (4, 1). Rita därefter linjen. 1. Ligger punkten (4, -7) på den linje vars ekvation är y = 2x - 1 3. Bestäm den konstanta termen b i linjens ekvation så, att linjen y = -x + b 2. Bestäm ekvationen för den linje som är parallell med linjen y = -3x + 11 och som skär y-axeln i punkten (0, -4) Lär dig hitta nollställe och symmetrilinjen för andragradsfunktioner. Nollställen ges av f(x)=0 och symmetrilinjen delar funktionen i två symmetriska delar En tangent är en rät linje som tangerar kurvan i en punkt. Ordet tangerar kan förklaras med betydelsen snuddar vid eller tuschar. Man säger att tangenten tangerar kurvan i punkten.. Tangentens lutning kan tolkas som förändringshastigheten i en punkt. Lutningen ger oss ett mått på vilken slags förändring och hur stor eller liten den är i just en punkt, det som kallas för Derivatan

Bestäm ekvationen för linjen genom två punkter Jan Kontinen. Loading Ekvationer och parenteser Linjen som är skärningen mellan två plan - Duration: 18:54. grebsrof matematik. 71. Sök ekvationen för den linje som går genom punkten (1,2,1) och är vinkelrät mot planet x + 2 y - z = 0. 73. Avgör om punkterna (3,9,6) och (-2,5,3) ligger på samma sida eller på olika sidor om planet x - y - z + 11 = 0. 74. Bestäm kortaste avståndet mellan planet x + 2 y + 3 z = 4 och punkten (3,1,1). 75 Mellan punkterna (5,75) och (−2,−2) på funktionens kurva har dragits en sekant (helt enkelt en linje genom dessa punkter). Parallell med denna sekant har dragits en annan sekant (en annan linje), som bland annat går genom punkten (−4,30). Bestäm avståndet mellan denna punkt och och den andra av denna sekantens ändpunkter. Läxa 7.

Det tal som bestämmer hur mycket linjen lutar kallas för linjens riktingskoefficient. Den berättar hur stor ändring det blir i y-led då man tar ett steg åt höger i x-led. Då vi flyttar oss ett steg åt höger på x-axeln och sedan rör oss uppåt i y-led för att fortfarande följa linjen, så är riktningskoefficienten positiv Denna linje skär den räta linjen x = 3/2 i punkten Q. De räta linjerna OP och QF skär varandra i R. Bestäm orten för R, då punkten P genomlöper parabeln. Lotta Swedberg. Svar: Antag att P har koordinaterna (b 2 /8,b). Punkten Q har koordinaterna (3/2,b) och F har koordinaterna (2,0). Linjen genom O och P har ekvationen y = 8x/b a) Bestäm en ekvation för den räta linje som går genom punkterna 2,7 och( ,1 ). b) Undersök om punkterna ( 1,5) och (50, 103) ligger på linjen. c) Bestäm linjens skärningspunkter med koordinataxlarna. d) Bestäm en ekvation till normalen till linjen i punkten ( ,1 )

Parallella och Vinkelräta linjer - Linjära funktioner (Ma

En linje går genom punkterna (-3,4) och (5,-2). Bestäm räta linjens ekvation. Ta nu fram ett eget exempel (med lösning) där man bestämmer räta linjens ekvation när man känner två punkter. Prova att skriv det i Latex på din användarsida i Wikiskola Bestäm ekvationen för tangenten respektive normalen till kurvan \displaystyle y=x^2 + 1 i punkten \displaystyle (1,2). Vi skriver tangentens ekvation som \displaystyle y = kx + m. Eftersom den ska tangera kurvan i \displaystyle x=1 har vi att dess lutning ges av \displaystyle k= y'(1), dvs Den kommer att korsa y-axeln någonstans och ha en lutning mot x-axeln som är olika för olika räta linjer. Bilden visar en rät linje som korsar y-axeln för y = 1. Detta värde kallas linjens m-värde (möte med y-axeln). På bilden syns att linjen går genom punkten (0, 1) och punkten (2, 5) 5, 7 5,1). Genom att multiplicera den först erhållna med 5 får vi ett trevligare utseende och vi kan skriva den sökta linjens ekvation x =1 −t y =1 +7t z =1 +5t Problem 7. På linjen l1 ligger punkten P1(5,−2,−1). Bestäm en annan punkt som ligger 10 längdenheter från P1 men fortfarande på linjen. l1 = x =1+t y =2 −t z =− Bestäm ekvationen för den räta linje som går genom punkterna A och P. (0/3/0) 13. Använd värdena i tabellen och bestäm ekvationen för Benjamins linje. (2/0/0) b) Använd ekvationen i uppgift a) och beräkna hur många milliliter det borde stå på en flaska med volymen 4,0 fluid ounces

En linjes ekvation Matteguide

ö jer som går genom punkten med koordina- terna (3, 4). 2121 Ange ekvationen för den räta linje som är parallell med x-axeln och 2130 2131 Bestäm ekvationen till den räta linje som går genom punkterna med koordinaterna (b, 4b) och (—2, —8). Bestäm koordinaterna för de punkter på linjen med ekvationen y = x vars avstånd till orig Bestäm den punkt i planet som ligger närmast punkten A=(5,3,4). Lösning: Låt L vara den linje som går genom punkten A vinkelrät mot planet . Låt Q vara skärningspunkten L och . Då är Q den punkt i planet som ligger närmast punkten A. En riktningsvektor till L är )v (1,1,2 (dvs. planets normalvektor). Linjens ekvation: )(x, y,z) (5,3.

T 2.10 Ange en ekvation på normalform för den linje i planet som går genom punkten P:(2,−1) och har normalvektorn n=(3,−2). T 2.11 Ange en normalvektor till linjen x−3y+5 =0. Avgör om vektorn u =(1,2) är parallell med denna linje. T 2.12 a) Bestäm en ekvation på parameterform för den linje i planet som på normal-form ges av 2x+3y. Uppgift 5. (2p) a) (1p) Bestäm ekvationen för den linje som går genom punkterna P(1,1,1) och Q(2,3,4). b) (1p) Bestäm ekvationen för det plan som går genom punkterna P(1,1,1) , Q(2,3,4) och R(2,2,2)

Funktioner och räta linjens ekvation Lemshag

c) Vi kan välja två punkter på linjen genom att välja värden på x (eller på t i parameterform) och beräkna y. Vi kan t ex välja följande punkter A(0, 4/3 ) och B(1, 2/3) och beräkna =(1, −2/3) → AB. Varje vektor parallell med → AB är också parallell med linjen. ( Vi kan även använda parameterform och direkt välja vektor Räta linjens ekvation med hjälp av två punkter Bestäm ekvationen för en rät Iinje som går genom punkterna (1, 3) och (2, 7). LB sning: I Beräkna k. Y2 — Yl 2 Beräkna m. 7-3 2-1 4 1 Sätt in k = 4 och koordinaterna för en punkt på Iinjen, t.ex. (I, 3), i räta Iinjens ekvation. x = 1, y = 3 och k = 4 sätts in i y = kx + m 3=4-1 + 1311 Bestäm lutningen k för en linje genom (1, 3) och (-1, 2). 1312 Bestäm en ekvation för linjen genom (3, -2) och med. a) k = 4 b) k = -3. 1313 Rita grafen till. a) y = 2 x - 3 b) 5 x + 3y - 9 = 0. 1314 I en glesbygdskommun minskade. invånarantalet linjärt under 1990-talet. enligt y = 15 000 - 225 x. där y är antalet. Linjen K går genom punkten (2,3,4) och är parallell med linjen L. Bestäm de båda linjernas ekvationer. 6. Linjen L går genom punkterna (1,1,2) och (2,2,1). Linjen K går genom punkten (1,1,5) och skär linjen L under rät vinkeln. Bestäm de båda linjernas ekvationer. 7. Ett plan går genom punkten (2,1,3) och är parallell med de båda.

Ekvationssystem (Matte 2, Övningsexempel) - Matteboke

Beräkna riktningskoefficienten k för den linje som går genom punkterna med koordinaterna a) (8; 6) och (2; 3) b) (-2; 3) och (o; 5) Bestäm riktningskoefficienten till de räta linjer som är ritade i figuren. zSY -3 —2 Räta linjens ekvation i k-form 8. 9. Ange ekvationen för den räta linje som går genom punkten med koordinaterna (x; 2. Uppgift 5) (6p) Linjen L. 1. går genom punkterna A=(1,2,3) och B=(3,3,4). Linjen L. 2. går genom punkten C=(3,3,3) parallell med linjen L. 1. a) (2p) Bestäm ekvationer för linjerna L. 1. och L. 2. b) (2p) Låt vara planet som innehåller L. 1. och L. 2. Bestäm en ekvation till planet på formen . ax by cz d + + += 0 Exempel 2'. Ange en ekvation på normalform för planet som går genom punkten (1,−1,2)och vinkelrät mot =12 3. Lösning. Planets ekvation + + = ⇓ +2 +3 = Bestämmer genom att kräva att punkten (1,−1,2)tillhör planet, d v s dess koordinater uppfyller ekvationen ovan: 1+2⋅−1+3⋅2= =5 Ekvationen på narmalform blir allts

Matte 3b - Högskoleprovguide

Uppgift 5. (2p) Låt L vara den räta linjen som går genom punkten (1,2,4) och som är vinkelrät mot planet . Π + +=:2 4x yz. Bestäm den punkt på linjen L som ligger närmast punkten M=(5,1,2). Lösning: Linjens ekvation är . P P tr där P och r planets normal n+== = = 00 (1,2,4) (1,2,1) dvs. 1 22, 4. xt y tt zt = + = + ∈ℜ = Punkterna (−4, 6) , (5, 7) , (6, −2) och (−6, −4) utgör hörnen i en fyrhörning. Bestäm koordinaterna för den punkt där fyrhörningens diagonaler skär varandra. y1 = y2 hur kan jag veta vilken siffra som är y på alla. Svar: Ritar du en figur, så ser du hur punkterna skall sammanbindas för att bilda en fyrhörning Konstanten m är lika med linjens lutning. Den kan man räkna ut med formeln m=(y2-y1)/(x2-x1). C kan sedan räknas ut genom att sätta in koordinaterna för en av punkterna och lösa ut c. C är förövrigt platsen på y-axeln som linjen skär igenom. m=(11-5)/(-1-2)=6/-3=-2. y=mx+c 5=-2*2+c 5=-4+c 9=c. Ekvationen för linjen är därmed y=-2x+9 a) (1p) Bestäm ekvationen för den linje som går genom punkterna 2(0,1,5) och 3(1,1,6). b) (1p) Bestäm skärningspunkten mellan denna linje och planet x+ y =5. c) (2p) Bestäm vinkeln mellan linjen och planet. Uppgift 7.(2p) Bestäm avståndet mellan de två parallella planen x+ y− z = 7och x+ y− z = 0. Uppgift 8. (2p) Låt i i i

Linjen K går genom punkten (1,1,5) och skär linjen L under rät vinkeln. Bestäm de båda linjer-nas ekvationer. 15. Bestäm a så att vektorn (1,a,3) blir parallell med planet x + 2 y + 3 z = 1. 16. Punkterna A och B är symmetriska med avseende på planet 2x + y + z = 11. Bestäm B då A = (1,2,1). 17. Bestäm ekvationen för den linje som. Bestäm ekvationen för den tagenlinje till funktionen definierad implicit med xsin De punkter som projiceras vinkelrätt mot planet på Q är punkterna P på linjen genom Q vinkelrät mot planet. -matrisen vars första kolonn består av talen 1,2,3,4,5,6,7,8,9 och den andra kolonner bara består av ettor 2 x 1 3 2 + 3 = 7; x 1 5x 2 +6x 3 = 4; x 1 +2x 2 5x 3 = 3: 2. Beräkna u v samt u v där u = (2;1; 5) och v = (0;3;2). 3. Ange, på normalform, en ekvation för den linje som går genom punkterna (1;1) och (3;2) i R2. 4. Ange, på parameterform, en ekvation för det plan i R3 som på normalform ges av x 1 4x 2 +3x 3 = 2. 5. Bestäm (kortaste. -en punkt (x0,y0) som den går igenom-sin riktningskoefficient k. Det betyder att L består av alla punkter (x,y) sådana att y y0 x x0 = k, y y0 = k(x x0) (Enpunktsformeln). Har du lärt dig en två-punktsformel: glöm den! Exempel Bestäm den räta linje som går genom punkterna (1,2) och (2,5). Vi kan ange riktningskoefficienten på två.

bestäm riktningskoefficienten k för den räta linje som går genom punkten (8,6) och är vinkelrät mot linjen 11x+7y+2=0. Svara med förkortat bråktal k=a/b. är det någon som kan tänka sig förklara för mig stegvis hur jag ska tänka? om jag ska använda mig av y=kx+m så blir det väl, y=-11x/7-2/7 ? men vad gör jag sen? tacksam för. Föreläsning 2 Linjär algebra (FMAB20) Anders Källén Innehåll: Skalärprodukten Kapitel 2.4, 3.1-3.3, (3.4-3.5 kursivt) Efter dagens föreläsning måste du veta-Kunna beskriva plan och linjer i rummet på olika sät För att hitta den punkten ställs ett ekvationssystem upp med varje linjes normalekvation där variablernas värden ska beräknas. Detta kan göras genom substitutionsmetoden eller additionsmetoden. Då detta är ett område som berörts i gymnasiekurserna kommer vi inte gå igenom dessa. Skärning mellan ett plan och en linje. Säg att vi har. Figuren nedan visar en rät linje som går genom punkten P(3, 4). Linjen skär den positiva y-axeln i en punkt A. Avståndet mellan origo och punkten A är lika stort som avståndet mellan origo och punkten P Lös ekvationen 4X+l 96. . Rita den kurva K i xy-p lanet som ges av ekvationen 4x O. L vara den linje som går genom punkterna (2, 0) och 1, —3). Bestäm koordinaterna för samtliga skärningspunkter mellan kurvan K och linjen L. , Lös ekvationerna cos x + { ) — — sinx och sin2x — — 1 + COS 2X. 4, Funktionen f, som är definierad på.

 • Sonderzeichen liste.
 • Historiska kartor skåne.
 • New england möbler online.
 • The dark tower full movie.
 • Casual klädsel man.
 • Lily garden recension.
 • Billig friluftsmat.
 • Gamla digitaliserade dagstidningar.
 • Musikåret 1998.
 • Instinkt biologi.
 • Komvux kristianstad.
 • Oljebyte nissan qashqai.
 • Shadowbanned instagram fix.
 • Lacka om cykel stockholm.
 • Skattefria löneförmåner.
 • Svenska peterbilt.
 • Dog i leukemi.
 • Alcohol flush reaction svenska.
 • The jane new york nightclub.
 • Plymouth prowler tuning.
 • Save video vimeo online.
 • Räcka till.
 • Data roaming på eller av.
 • Frisörer skara.
 • Rörflen odling.
 • Hip hop låtar.
 • Elsats dragkrok canbus.
 • Ett litet steg för människan ett stort steg för mänskligheten.
 • Fez berlin adresse.
 • Svenska peterbilt.
 • Knyta löpsnara.
 • Frysta blåbär näringsvärde.
 • Toyota camry kamremsbyte.
 • Kiv logga in.
 • Enable javascript chromebook.
 • Hernias svenska.
 • Byta spis hyresrätt.
 • Karneval deutschland.
 • Affiliate bredband.
 • Skor på elkabel.
 • Idahopotatis klyftor.