Home

Exempel på intressenter

Exempel på yrkesroller är projektledare, chefer på olika nivåer, verksamhetsutvecklare, kravinsamlare, etcetera. Be gruppen att komma med förslag på intressenter som mötesledaren eller en dokumenterare skriver ner på gula notisar som sätts upp runt projektet Intressenter är personer och organisationer som har något intresse i företaget.Som intressenter räknas kunder, medarbetare, myndigheter, icke-statliga organisationer, investerare, aktieägare, konkurrenter, medlemmar, fackföreningar, kreditgivare, leverantörer, tillsynsmyndigheter, media, samhället och allmänheten som helhet. exempel på bakomliggande orsaken för detta är att. Exempel på hur man använder ordet intressenter i en mening. Betydelse, synonymer och översättningar finns

Intressenter kan kategoriseras i fem kategorierna: kund, leverantör, medarbetare, samhälle och ägare. Inom varje kategori finns ofta flera intressenter. Inom till exempel kundkategorin kan man ofta hitta betalande kunder, slutanvändare och förskrivande led. Ett komplemen Olika intressenter inom ett gemensamt sammanhang, har ofta delvis eller helt skilda intresseingångar och målsättningar . [1] Om vi tar ett utbildningsprogram som exempel, kan några av de mer självklara intressenterna vara studenterna som går på programmet, lärarna som undervisar där och arbetsgivare som anställer de utbildade studenterna

Så här kan du genomföra workshop för en kartläggning av intressenterna i projektet. Samla ihop projektgruppen tillsammans med en facilitator. Låt facilitator dela ut post-it-lappar till alla deltagare. Låt varje teammedlem skriva ner exempel på intressenter. Sätt upp alla post-it-lappar med intressenter på en tavl Intressenter kan vara medarbetare, chefer men framförallt: era kunder. Be deltagarna ge förslag på intressenter till projektet och skriv löpande ner förslagen på notislappar som sätts i en yttre ring kring projektet. Här är exempel på en enkel mall för detta: Mall för intressentanalys. Utbildning. Diplomerad Projektledare

Intressenter kan ha en positiv eller negativ effekt på projektet eller vice versa, projektet kan ha en positiv eller negativ inverkan på den berörda intressenten. De kan vara en del av organisationen som arbetar på projektet, kunden, organisationen eller utanför dessa organisationer, till exempel en regering, tillsynsmyndighet, handelsorgan, etc Egels, N. (2003): Intressentmodellen - En värld full av missförstånd och tolkningar, ETHOS, Issue 3: 46-47. Publikationen finns även att läsa på förlaget

Intressenter Exempel på intressenternas förväntningar Exempel på dialog under 2009 Exempel på åtgärder under 2009 Exempel på fokusområden 2010 Spelare I butik och restaurang, Casino Cosmopol, svenskaspel.se och genom föreningar. • Transparens • Konkurrenskraftig återbetalning • Stöd till idrotten och spelberoend Exempel på intressenter är kunder, leverantörer, anställda, användare, beställare m.fl. Ekonomi & ekonomisk analys. En ekonomisk analys genomförs för att se bärigheten ekonomiskt i projektet. Vilket ekonomiskt bidrag ger projektet, vilka konkurrensfördelar ger det samt vilka krav och affärsmål finns För att avgöra hur olika intressenter i personer påverkas och påverkar projektet upprättas en intressentanalys. Dokumentmallar intressentanalys Mall intressentanalys (Word) Mall intressentanalys (PDF) Mall intressentanalys (Google docs

Klicka på länken för att se betydelser av intressent på synonymer.se - online och gratis att använda Intressentmodellen är ett företagsekonomiskt begrepp som syftar till att belysa vilka aktörer som har intressen i ett företag eller en organisation och beskriver organisationens relation till sin omvärld, de som ställer krav på en och de som organisationens ställer krav på. [1] Intressenterna har alla olika mål. Det är inte bara ägaren som har ett mål och att organisationen är.

Exempel på motiv kan vara ägare av frågan, målgrupp etc. Gör en brainstorming kring vilka krav och förväntningar intressenterna har på processen (projektet, mötet) Vad önskar intressenten? Vid behov, komplettera med intervjuer eller enkäter för att få veta mer om intressenterna Det måste inte vara verksamheten som är i centrum, man kan göra en intressentmodell för till exempel ett projekt, en process eller ett IT-system. Här kan man även beskriva att olika intressenter har en relation mot varandra utanför verksamhetens kontaktyta, allt ifrån kundens kund till en leverantörs underleverantör De intressenter ni har minst kontakt med kan vara de som har mest värdefulla perspektiv. Metoder för att fånga upp synpunkter och perspektiv är viktiga för hur användbar informationen blir. Återkoppla till intressenterna och berätta hur du tagit hänsyn till deras synpunkter, direkt, i en rapport eller på hemsidan

Innan detta meddelande antogs genomförde kommissionen ett samråd med medlemsstaterna och de intressenter som företräder de berörda parterna på detta område, till exempel europeiska sammanslutningar inom sektorn för kollektivtrafik, inbegripet transportpersonal- och passagerarorganisationer Svenska Spels prioriterade intressenter är våra kunder, ägare, intressentorganisationer och medarbetare. De bedöms ha störst inflytande över, och störst intresse för, bolagets verksamhet och hållbarhetsarbete. Vi undersöker regelbundet intressenternas syn på bolagets ansvar

Intressentmodellen - Astraka

 1. Definition: Intressenter är alla personer som på något sätt kommer i kontakt med projektet eller det resultat som projektet levererar Intressentanalys (eller stakeholder analysis) behöver precis som riskanalys inte vara varken svårt eller tidskrävande. Det tar inte mer en halv till en dag men är ett underlag som du har användning av under hela projektet
 2. Se exempel på hur ordet används. Se alla synonymer och motsatsord till intressent. Synonymer: part, sakägare, spekulant. Se fler synonymer, motsatsord och betydelser till intressent. Samhällsbyggnad är en komplex verksamhet som berör många intressenter på kommunal, regional och nationell nivå. Visa fler exempel Visa färre exempel
 3. Emellertid är vissa intressenters intresse mycket viktiga, när vissa bestämda frågeställningar måste adresseras, till exempel: Kunder är viktiga när kvaliteten hos produkter diskuteras. Anställda är viktiga, när vissa omständigheter eller säkerhet diskuteras på arbetet
 4. Politiska intressenter är en av företagets intressenter eftersom det kan påverka företaget genom att införa nya lagar och regler som har effekt på företagets verksamhet, till exempel nya lagar gällande miljöförordningar. [11
 5. Exempel på intressenter till verksamhetsarkitektur. Title: Bild_1.3_s023 Created Date: 4/12/2017 4:19:09 PM.
 6. Exempel på intressenter till ett företag. Exemplen i figuren ovan känns igen från det traditionella företaget, men med intressentmodellen kan vi beskriva en godtycklig entitets intressenter. Det vi studerar i det generella fallet kan vara en individ, en grupp av individer, en organisation, en myndighet, eller någon annan entitet med relationer till intressenter
 7. Affärsplan exempel. Det finns många bud på hur du strukturerar din affärsplan på bästa sätt. Affärsplaner är svåra att ge exempel på men eftersom det finns gemensamma delar för alla affärsplaner så är det viktigast att du vet vilka de är. Exempel på strukturen för en affärsplan: Så skriver du en stark affärspla

Vad är Intressenter? Din Bokförin

Ett exempel på en sådan kartläggning kallas Power De är underkategoriseras vidare som passiva, godtyckliga eller krävande Intressenter. Intressenter som visar på två av de tre egenskaperna (nummer 4, 5 och 6 i bilden) definieras som förväntansfulla Intressenterna Exempel på kravspecifikation - 1 - Exempel på 'verklig' kravspecifikation Detta är ett exempel på en 'proffessionell' kravspecifikation hämtad ur 'verkliga livet'. Den vi-sas inte i sin fullständighet, det mesta är 'bortklippt', men strukturen och mycket av det detal-jerade innehållets karaktär kan skönjas Exempel på intressenter är: Ägaren har satsat pengar på företaget och vill i gengäld ha en vinst. Företaget vill då ha en bra ägare som kan styra upp företaget och hjälpa det att lyckas. De anställda ger företaget sina kunskaper och sin tid och vill i gengäld ha lön

intressenter synonymer, betydelse och exempelmeninga

s. 3). Bolagisering av affärsverk och avreglerade marknader är exempel på sådana vilka också är aktuella i denna studie. Organisationer har i allmänhet ett flertal olika intressenter som vill påverka företagets utveckling för att gagna sina egna mål. Dessa kan sammantagna vara svåra att kombinera för organisationen Praktiska exempel med modell och presentationer som visar hur du gör och vår kompetens. Hitta & analysera intressenter & drivkrafter aktiviteten när komplexa, mjukvaru-intensiva system ska utvecklas. Ingen annan aktivitet har större inverkan på framgången i ett systemutvecklingsprojekt intressenter mera i sitt arbete med hållbar utveckling är aktuellt, så är behovet att öka denna förståelse angelägen, speciellt inom den kommunala verksamheten 1.2 Problemformulering och frågeställning Den inledande bakgrunden visar på att intressenter har betydelse för hållbar utveckling på kommunal nivå Våra intressenters åsikter är viktiga när vi utvecklar vår verksamhet. Genom att lyssna på intressenterna får vi bättre förståelse för vad som är betydelsefullt för dem och för trender i samhället. Kunder. SEB tillhandahåller finansiella tjänster,.

De intressentgrupper som bedömts som primära har en direkt påverkan på Wallenstams organisation, Vi har en kontinuerlig dialog med våra intressenter genom exempelvis nyhetsbrev, pressinformation, finansiella rapporter, men till exempel inköp av byggmaterial etc görs även i andra länder i Europa och övriga världen 1.2.3 Intressenters motstridiga intressen 6 1.2.4 Ökade krav på hållbarhet från intressenter 7 1.3 Frågeställning 8 1.4 Syfte 8 2 Teori 10 2.1 Intressentteorin 10 2.1.1 Olika intressenter 11 2.1.2 Intressenter utöver de redan etablerade 14 2.1.3 Prioritering av intressenter 1

 1. Våra intressenter Hållbarhetsarbete Hållbara campus Energifrågor Återbruk Goda exempel Organisation Exempel på innovationsprojekt: Återbruksappen Färdigutvecklad och implementeras nu skarpt i projekt samt i drift- och förvaltningen
 2. för utvärdering av utbildning på forskarnivå, bilaga 1. Självvärderingen bör sammanlagt inte överstiga 75 000 tecken inklusive mellanslag (cirka 25 A4-sidor i 12 punkters storlek), exklusive lärosätets ifyllda tabeller. EXEMPEL
 3. exempel från ett PO 2-projekt som löper som en röd tråd genom texten. Exempelprojektet syftar till att stärka möjligheterna för unga vuxna, LFA bygger på bred delaktighet av intressenter i planering och genomförande. Intressenter är de som påverkas av och påverkar det som sker i projekte

Exempel på skrivuppgift: debattinlägg EXEMPEL - Nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk, kurs 1 Delprov C: skriftlig framställning, debattinlägg Uppgift 1. Livsstil och köpvanor I artikeln Sopdykarna kan leva gott på vårt överflöd av Elin Lindman (Sydsvenskan 27.2.2011) intervjuas några ungdomar som menar att det ä På NyföretagarCentrum får du kostnadsfri och konfidentiell rådgivning inför din företagsstart. Vi täcker över 200 kommuner med rådgivningen och vår målsättning är att bidra till fler livskraftiga företag. Boka kostnadsfri rådgivning hä Många kommuner efterfrågar inspiration och goda exempel från hur andra kommuner organiserat sitt återbruksarbete. Syftet med denna rapport har därför varit att sammanställa goda exempel på kommunalt återbruksarbete hos Avfall Sveriges medlemmar

revisionsskandaler, då revisorerna på grund av intressekonflikter eller rent av kompetens-brist har misslyckats med sin granskning (Petroni & Beasley, 1996). Detta har även lett till att olika intressenter, som i exemplen med skandalerna i HQ Bank och Kraft & Kultur Nedan finns ett exempel på ett testamente som du kan utgå ifrån som mall: Exempel på testamente. Testamente. Jag, Förnamn Efternamn (ÅÅMMMDD-XXXX), förklarar härmed att det är min yttersta vilja att min kvarlåtenskap efter att jag har avlidit skall tilldelas och fördelas enligt följande testamente Uppgifterna som behandlas på detta sätt behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter, enligt dataskyddsförordningen 6.1 f). Foyen kan vidare komma att, utöver vad som anges ovan, behandla dina personuppgifter i den mån Foyen är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet, enligt.

Intressent - Samsy

Exempel på incidenter Ju mer vi får veta ju bättre åtgärder kan vi genomföra och på så sätt göra Karolinska Institutet till en säkrare, tryggare och mer hållbar arbetsplats. Du kan anonymt rapportera och beskriva händelser eller nära-på händelser, det kan handla om ekonomiska oegentligheter, mobbing eller trakasserier, forskningsfusk eller annat som man vill ge. Här kan du ta del av några bra exempel på insändare, utvalda av oss på Studienets redaktion. Insändarna är skrivna av elever i gymnasiet. Du hittar fler insändare här Lycka till med din insändare :) ( Svenska synpunkter och exempel på RRI insamlade Som ett första steg i EU-projektet RRI Tools genomförde VA nyligen en workshop, där olika intressenter diskuterade hur ansvarsfull forskning och innovation (RRI) ska komma till stånd i Sverige

Exempel. Exempelenkät. Alla våra webbenkäter är optimerade för mobila enheter. Klicka på knappen nedan för att öppna en exempelenkät och ta en titt på hur det ser ut. Öppna en exempelundersökning. Exempelrapport. Du kan dela dina online rapporter med tredjeparter genom att dela en länk Det finns inget exempel på nätet som beskriver enbart näringskedjan i en barrskog men det finns en mycket bra hemsida som heter Växten och marken och som är ett fritt on-line läromedel för elever och lärare vid grundskola och gymnasium. Där kan du på sidan ekologi hitta bra beskrivningar om näringskedjor och näringsvävar Vid klick på SCB-loggan uppe till vänster så öppnar sig SCBs hemsida i en ny flik i webbläsaren. Vid klick på en länk uppe till höger så öppnar sig den aktuella hemsidan/webbapplikationen i en ny flik i webbläsaren. För att få bästa upplevelsen av webbplatsen på mobila enheter, rekommenderas att dess inbyggda webbläsare används

Intressentanalys - Mall för kartläggning av intressenterna

EXEMPEL Nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk, årskurs 6 Delprov B2: läsa uppgifter till sakprosatext Ett läger men flera kulturer 22. På vilka sätt visar de olika länderna upp sina kulturer? Nämn två olika nationer och ge ett exempel på deras typiska traditioner. ____ Exempel på projektplan - 1 - Exempel på 'verklig' projektplan Detta är ett exempel på en 'proffessionell' projektplan hämtad ur 'verkliga livet'. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är 'bortklippt', men strukturen och mycket av det detaljerade inne-hållets karaktär kan skönjas Homosexualitet är ett bra exempel på varför demokrati som rösträtt bör tolkas minimalistiskt. Som ett exempel har Sida under åren av militärt styre i Burma stöttat burmesiska medier som verkar i exil. Det krävs ett par avskräckande exempel och snabbare domar. Det tycker jag är bra och är ett exempel på hur vi kan nå flera unga Exempel på krönika med betyget Väl godkänt Debattartikel: känslo- och Läs artikeln Inga hållbara argument för betyg redan i fjärde Ge ett exempel på hur de tar upp ett argument av Ingvar. Läs Naturskyddsföreningens svar på en debattartikel av Stefan Attefall i Dagens Industri: Bostadsbristen i Sverige är ett samhällsproblem som framför allt Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: INGLASAT UTERUM Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföra

Kravställning för grc systemstöd

intressenter på att en utökad jakt inom kort ska tillåtas. De aktörer i den här frågan som jag valt att använda mig av är Svenska Jägareförbundet, Naturskyddsföreningen och Naturvårdsverket. Källorna kommer mestadels från aktörernas. konkreta exempel på hur människan drabbas Exempel på frågor planera uppdragsdialog . Gå igenom rubrikerna i mall processomfattning och fundera på frågor som behöver ställas till uppdragsgivaren. Alla rubriker i mallen behöver inte vara tillämpbara på just den process du ska kartlägga. Därför är det viktigt att förbereda sig innan. Exempel på kompletterande frågor kan vara Mallar, blanketter & exempel på testamenten! Ärvdabalken var en av nio balkar i 1734 års lag. Den gällde i Sverige till 1928 då kusiners arvsrätt togs bort och i Finland till 1966 Här presenteras några exempel på vad BELIVS bidragit till: Fler butiker använder luckor och dörrar på kyl- och frysdiskar, för att stänga kylan inne. Energieffektivare teknik gjorde att energianvändningen hos ICA City i Borås minskade med nära 80 % Här hittar du olika exempel på CV som hjälper dig att sälja in din kompetens till arbetsgivaren. Klicka här för att läsa mer om de bästa tipsen

Intressentanalys och -kartläggnin

Exempel på ansvarsområden för Kommunikationschef. Utveckla, stödja och främja företagsmål, inklusive utveckling av budskap, producera innehåll för sociala medier och mediauppsökning. Utveckla och sprida PR-material som ökar vår synlighet bland intressenter och lagstiftar Exempel på intresseanmälan. I nedanstående exempel på en intresseanmälan lämnas initiativet för kontakt till arbetsgivaren. Det är ett bra sätt om du skickar många intresseanmälningar (fler än 100). Om du skickar färre än 100 bör du avsluta brevet med att du kommer att kontakta dem inom xxx dagar

Tabell 4.2 Märkningarna svåra att förstå, men konsumenterna litar på kriteriernaoch uppföljningenJaNejÄr det lätt för dig som konsument att förstå vad de olika märkningarna står för 36% 56%Tycker du att det är lätt att få information om vad de olika märkningarna står för? 53% 34%När du köper en produkt som har en märkning/certifiering, litar du på att kriterierna. Ett tidstypiskt exempel är det manifest som i veckan ska undertecknas i Davos på World Economic Forums årliga möte. Manifestet är en utvidgning av det som antogs 1973 och som då etablerade begreppet stakeholder capitalism, att företag inte bara har ägare och anställda som intressenter utan också aktörer i det omgivande samhället Exempel på protkollsutdrag: Protokollsutdrag från xx/xx 20xx (datum och år) Närvarande: Olle, Lars, Kristina, Ulrika. Plats: Klubbstugan § 4 Konstituering Beslöts att: Föreningen tecknas av ordförande Olle Adolfsson och kassör Kristina Nilsson tillsammans gentemot plus- och bankgiro.. Protokollsförare Justerar Exempel på inträdesprov . Försãttsblad Tentamensprov Inträdesprov till kurserna i Svenska som främmande språk Inträdesprovet består av två delar: Den första delen ãr ett ord- och grammatiktest och vi rekommenderar att du ãgnar ca 1 timme till denna del

Exempel på patent Det finns så många spännande uppfinningar - både avancerade tekniska lösningar och enkla, smarta idéer. Här läser du om några av dem. Lär dig mer om allt ifrån skor för hästar till smarta system för piloter. Eller. Skattesatser och exempel på hur skatten beräknas. De varor som ska beskattas enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik är indelade i två grupper, vitvaror och övrig elektronik. Det är olika skattesatser för vitvaror och övrig elektronik och skatten för en vara beräknas utifrån varans vikt

Bygg industribyggnad och nyckelfärdig industrihall | BORGA

Intressentanalys: Hur du analyserar projektets intressenter

Projektmallar.s

Exempel från miljonprogramsområden i Malmö, Eskilstuna och Landskrona 103 . och som bygger på deltagande och engagemang från många aktörer och intressenter. Den starka forskningsmiljön för hållbar integrerad renovering, SIRen, Exempel på vad som kommit fram genom dessa processer ges också Bland våra exempel på svenska designskyddade produkter finns såväl smarta problemlösningar som nytänkande utformningar av vardagsföremål. Ta del av uppfinningsrikedomen och läs mer om varje produkt på undersidorna här intill. Här hittar du bilder, exempel på designregistreringar och länkar till mer information om designen

Digitala vårdmöten-Utveckling i Jönköpings län

I detta exempel åskådliggörs vilka frågeställningar som en kommun har beaktat för att komma fram till hur det nya behovet kan tillgodoses i upphandlingsrättsligt avseende. Exemplet visar på de olika förhållanden och val som den upphandlande myndigheten står inför och vilka beslut som måste tas vid mottagande av ensamkommande barn Nedan ges exempel på autentiska elevtexter som bedömts uppfylla kunskaraven för betygsstegen E, C och A vad gäller skriftlig produktion och interaktion i Engelska 5. Underlaget för exemplen är uppgiften A Good Life, i vilken det finns dels en tankekarta som inspiration, dels ett antal föreslagna stödpunkter att förklara, resonera och diskutera kring

Video: Intressentanalys - Projektmallar

PPT - Fastighetsredovisning enligt IFRS Bo NordlundIntressenter & väsentliga frågor - Wallenstam

Nedan ser ni några exempel på kunder som fått sina lagerhallar precis så som de önskat. Vi skulle bli mycket glada om vi fick hjälpa dig också. Titta nu på exemplen och få inspiration till ditt tänkta byggprojekt. Klicka på bilderna för fler foton! 28. Lagerhall, Lund. 27. Lagerhall, Helsingborg. 26. Lagerhall, Billeberga Ett exempel på att ett vackert löfte inte automatiskt kommer att leda till ett gott resultat. This is an illustration of empty pledges not necessarily leading to good results. exempel (även: begäran, belägg, anmodan) volume_up. instance {substantiv} more_vert. open_in_new Länk till European Parliament.

Kvalitetspolicy - ISO 9001:2015 - KvalitetsGruppenThe Battle Of Säve - 27 - Lae - inte bara en stad på NyaEntreprenörsregler – Chalmersfastigheter

I menyn finns exempel åtgärder som kan berättiga till bostadsanpassningsbidrag. Exemplen grundar sig uttalanden i förarbeten eller avgöranden av framförallt förvaltningsdomstolarna enligt 1992 års lag om bostadsanpassningsbidrag. I menyn finns också elsanering med som inte har ansetts vara en stödberättigande åtgärd Här är exempel på några kända svenska företags affärsidéer. Informa- tionen är hämtad ur respektive företags årsredovisning och/eller webbplats. Trots att detta är stora och kända företag finns mycket att lära då ditt företag formulerar sin egen affärsidé Exempel 2. Ett företag vill erbjuda sina kunder att skicka pengar till mottagare i utlandet. Företaget ska ta emot medel från kunder via kort och kontanter. Företaget fungerar som en mellanhand och utför betalningstransaktionen till mottagaren på uppdrag av kunden. Företagets verksamhet omfattas av lagen (2010:751) om betaltjänster

 • Sonoline ultraljudsmonitor.
 • Kemi direkt.
 • Fellin livland.
 • Marsalavinsås.
 • Simon sjögren instagram.
 • Robert taylor aik.
 • H2so4 metal.
 • Golfbanor halland.
 • Mr bojangles lyrics sammy davis jr.
 • Olika morfin sorter.
 • Grafisk designbyrå göteborg.
 • Undervisning i fritidshem.
 • Yannick tregaro sara holmgren.
 • Chernobyl day tours from kiev.
 • Bästa mobilbanken 2017.
 • Käpt'n blaubär film.
 • 101 roliga lekar för vuxna recension.
 • Blomkål järn.
 • American automobile association.
 • Svensk arkitekt.
 • Sony lifelog problem.
 • Jofa hjälm intersport.
 • Uruguay president 2017.
 • Vätskebrist högt blodtryck.
 • Drive booster free download.
 • Kooperativt lärande blogg.
 • Prime95 portable.
 • Displayport.
 • Spöktimmen film.
 • Hip hop låtar.
 • Strumpebandsfisk.
 • Måla trappa med plastmatta.
 • Vad är främmande ord.
 • Porten kalmar öppettider.
 • Poängpromenad kolmaden.
 • Zenith maschinenfabrik gmbh.
 • The last samurai soundtrack.
 • Psalm 304 melodi.
 • Trötthet hallucinationer.
 • Cykelfærge dragør pris.
 • Pappan och havet ljudbok.